S 25092234

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202)

เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน         นางสาวนิภา  ศิริจร

โรงเรียน          วัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ปีที่ศึกษา         2560

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202) เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202) เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202) เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202) เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple  Random  Sampling)  ด้วยวิธีการจับฉลากห้องเรียนเป็นหน่วย การสุ่ม (Sampling Unit) และกำหนดให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนที่ได้จากการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202) เรื่องการใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 9 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t – test for Dependent Samples)

 

ผลการศึกษา สรุปได้ว่า

               1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202) เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.07/86.03 

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202)   เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202)   เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก = 4.30, S.D. = 0.63)

ปก