005 002  0001 

นางสาวมุกดา  คำอานา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 
E-Mail :   ...

นางสาวสุดาวรรณ  แป้นเมี้ยน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1
E-Mail :   ...

นางสาวนันท์นภัส แก้วสุขใส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2
E-Mail :   ...

 003

นางสาวณัฐณิชา จิตตะตาม 006 
นางสุรีพร เหมาะใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3

E-Mail :   ...
นางสาวณัฐณิชา   จิตตะตาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/4
E-Mail :   ...
นางสาวบุศริน   ทองชมภู 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/5(IEP)
(หัวหน้าสายชั้น)
E-Mail :   ...
 เอกบุรุษ ศิริมนตรี    

นายเอกบุรุษ   ศิริมนตรี 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/5(IEP)
E-Mail :   ...