0001 0044  0042

นางอุลัยรัตน์  ยอดพุฒ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 
E-Mail :   ...

นายชวลิต   ชาลาภคำ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

E-Mail :   ...
นางสาวดวงแก้ว   ศรีพลาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2
E-Mail :   ...

0007

0041 0031
นายอัฐษฎากรณ์  เสืออินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2 
 
E-Mail :   ...
นางศิริรัตน์  ปิริยะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3
E-Mail :   ...
นายนิรัน  นิลทองหลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4(IEP)
E-Mail :   ...
 0043  0040  

นางสาวอลิษา  ตาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4(IEP)  
E-Mail :   ...

 นางสาวฐิติมา   แสงสุด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4(IEP)   
E-Mail :   ...