002 004  001 

นายชวลิต   ชาลาภคำ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 
E-Mail :   ...

นางสาวดวงแก้ว   ศรีพลาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

E-Mail :   ...
นายอัฐษฎากรณ์ เสืออินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2
E-Mail :   ...

 006

003  มณีนุช 
นางศิริรัตน์  ปิริยะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3
(หัวหน้าสายชั้น)
E-Mail :   ...
นางสาวอลิษา  ตาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4
E-Mail :   ...
 นางสาวมณีนุช   นันทะวงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4   
E-Mail :   ...

 005    

 นางสาวฐิติมา   แสงสุด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/5(IEP)   
E-Mail :   ...