003  001  นายพัฒนพงศ์ พรหมทา

นางสาวอุษา เหล่าสมบัติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1  
E-Mail :   ...

นายณัฐดนัย หลงคำรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2

E-Mail :   ...
นายพัฒนพงศ์ พรหมทา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3
E-Mail :   ...

นางสาวเพชรรัตน์ พูลเพิ่ม

 004  วรรณภา
นางสาวเพชรรัตน์ พูลเพิ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3

E-Mail :   ...

นางสาวอภิญญา   จ้อจอหอ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4

E-Mail :   ...

นางสาววรรณภา   ใจปทุม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/5(IEP)

E-Mail :   ...