002  นางสาวปิยาภรณ์ 004

นายพรภวิษย์  หงษ์เจ็ด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  
E-Mail :   ...

นางสาวปิยภรณ์ สมวิชา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2 

E-Mail :   ...
นางสาวสิตานัน ภิรมย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
E-Mail :   ...

นายติณห์ อินทยุง 

102 003
นายติณห์  อินทยุง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3 
 
E-Mail :   ...
นางสาววรัญชลี กะรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4
E-Mail :   ...
นายทวี  เครือจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4 
 
E-Mail :   .
005     
นางสาวศันสนีย์  ทองคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/5(IEP) 
 
(หัวหน้าสายชั้น)
E-Mail :   .