0034 0036  0032

นางสุมิตรา  คงสืบ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  
E-Mail :   ...

นางสาวสุดาวรรณ   แป้นเมี้ยน 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1 

E-Mail :   ...
นางรจนา  อินทะพงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2
E-Mail :   ...

0039

0033 0037
นางสาวจริญญา   ศรีสมศักดิ์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3 
 
E-Mail :   ...
นางสาวศศิวรรณ   อิ่มอ่ำไภย 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4
E-Mail :   ...
นางสาวยุพิน   พ้นสาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4
E-Mail :   ...

0038

0008

 
นางศิริพร   มาเดช 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4 
  
E-Mail :   ...
นางสาวอุษา   อ่อนแสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/5 (IEP) 
  
E-Mail :   ...