002  พรรณิภา ดำขำ 006

นางสุมิตรา  คงสืบ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  
(หัวหน้าสายชั้น)
E-Mail :   ...

นางสาวพรรณิภา ดำขำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1

E-Mail :   ...
นางสาวอารยา ทองเชื้อ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2

E-Mail :   ...

 นางสาวนันทิยา_ทรงธรรม.jpg

นางสาวรัตน์ตการ นพเสาร์   005
นางสาวนันทิยา   ทรงธรรม  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3 
 
E-Mail :   ...
นางสาวรัตน์ตการ   นพเสาร์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4 
 
E-Mail :   ...
นางสาวจริญญา   ศรีสมศักดิ์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4 
 
E-Mail :   ...

001 

   
นางอุษา  เสืออินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/5(IEP)
E-Mail :   ...