0011 0056  0035

นางจีรภา  ยงเขตรการณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  
E-Mail :   ...

นางสาววัชราภรณ์   พึ่งอุดม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2 

E-Mail :   ...
นางชลดา  วงค์คำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3

E-Mail :   ...

0058

0005 0003
นายสิทธิศักดิ์   ทวีกูล   
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3 
 
E-Mail :   ...
นางสาวจารุวรรณ   คาบแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4
E-Mail :   ...
นางสาวสันสนีย์   เขียนชานาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4
E-Mail :   ...
 0059 0057   

นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/5 (IEP)
E-Mail :   ...

นาสาวกมลพร   วัฒนจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1 
 
E-Mail :   ...