101  ภิยยกาญจน์ แย้มศรี 002

นางนวลพรรณ สังข์เงิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
(หัวหน้าสายชั้น)   
E-Mail :   ...

นางสาวภิยยกาญจน์  แย้มศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2 

E-Mail :   ...
นางสาวศุจินธร ทอดอาจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3

E-Mail :   ...

004

พนิดา  001 
นางสาวชมบุญ แย้มนาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4
  
E-Mail :   ...
นางสาวพนิดา นาสุริวงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4
E-Mail :   ...
นางเสาวลักษณ์ เจริญใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/5(IEP)
E-Mail :   ...
003
   

นางสาวนันทิดา แสงจันทร์์
ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
E-Mail :   ...