001 ภูริตา  002

 นายสมชาย   ศิริจร
ครูพิเศษ ห้องคอมพิวเตอร์
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)
E-Mail :   ... 

 นางภูริตา  เบาเนิด
ครูพิเศษ ห้องคอมพิวเตอร์
E-Mail :   ...

 นางสาววรัชยา  ชวลิต
ครูพิเศษ ห้องคอมพิวเตอร์
E-Mail :   ...
 นางสาวจิตติมา อนุกูล 003  ครูวนาพร 
 นางสาวจิตติมา  อนุกูล
ครูพิเศษ ห้องคอมพิวเตอร์
E-Mail :   ...

นางสาวณัฏฐา   จันทรวิบูลย์
ครูพิเศษ ห้องคอมพิวเตอร์
E-Mail :   ...  
 
 นางสาววนาพร  สัมมาพล
ครูพิเศษ ห้องธุรการ
E-Mail :   ...