004 005 006
นางวัลลี  แก้วมาลา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
E-Mail :   ...

นางพยอม  ภูผินผา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
E-Mail :   ...

นางสาวน้ำฝน   คำภูแสน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 
E-Mail :   ...
001  มนัสชนก 002
นายวุฒิชัย  แจ่มใส
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3
(หัวหน้าสายชั้น)  
E-Mail :   ... 
นางสาวมนัสชนก   สสิธร
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3  
E-Mail :   ...

นายวีระพล  สกุลวงศ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4 
E-Mail :   ...
003 นางสาวพัชรี เที่ยงไทธง  
นายวินัย  ปะวันนา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
E-Mail :   ...
 นางสาวพัชรี  เที่ยงไทธง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/5 (IEP)
E-Mail :  ....