0021 0020 0052
นางทิวาพร  พงษ์ศรีทอง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
E-Mail :   ...

นางสาววัลภา  เดชยางกูร
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
E-Mail :   ...

นางสาวน้ำฝน   คำภูแสน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 
E-Mail :   ...
0003 0023 0051
นางสาวอติภา  โทรัตน์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 
E-Mail :   ...
นางสาววัลลี  แก้วมาลา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3 
E-Mail :   ...
 นางสาวพรพชร  ยอดวัน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
E-Mail :   ...
0019 0022  0054

นางสาวปวิตรา  สุขล้อม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4(IEP)
E-Mail :  ....

 นายณรงค์   ทะยานรัมย์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4(IEP)

E-Mail :   ...
 นางพยอม   ภูผินผา
ครูพิเศษมัธยมศึกษาปีที่ 3

E-Mail :   ...