112  นางสาวศิริวรรณ อิ่มอำไภย 001

นางสาวผกามาศ   เกิดผล  
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1
(หัวหน้าสายชั้น)  

E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางสาวศิริวรรณ อิ่มอำไภย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 
E-Mail :   ..

นางสาวจีรนันท์  ผลอินทร์ 
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2 
E-Mail : 
004   003  นางสาวไพลิน ลิ้มประเสริฐ
นางสาวพินทอง  จันทร์คูหา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2 
E-Mail :   ..
นางสาวรสสุคนธ์  เพชรพราว
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3 
E-Mail : ..
นางสาวไพลิน  ลิ้มประเสริฐ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3 
E-Mail : ..
005 007
 
นางสาวพรพชร  ยอดวัน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4 
E-Mail : ..
 
  นางสาวฐิติมา  สีสันต์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/5 (IEP)
E-Mail : ..