0030 0055 0003

นางสาวผกามาศ   เกิดผล  
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1
  

E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางสาวสายฝน   สุขจิต 
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 
E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางปราถนา   ภูคงคา  
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2 
E-Mail : 
     
0012 0050 0011
นายกรรวี  ผมหอม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2 
E-Mail :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสมรศรี  ศรีรักษา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายบุญชู   ดาวขุนทด
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
ชมบญ 0001  

 นางสาวชมบุญ  แย้มนาม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางปวีณ์ทิพย์  อ้นลำพอง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/5(IEP) 
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.