Untitled 1 34642286 2007909182576096 1126816710561628160 n  0027

นางดวงเดือน   ภิรมย์ทอง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1   
E-Mail :   ... 

ว่าที่ ร.ต.ธนารักษ์   ชาญชัยสิทธิ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  
E-Mail :   ...

นายกิตติกร   ดวงพรม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  
E-Mail :   ...

0017

0028 0002
นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว 
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2    
E-Mail :   ...
นางสาวสาวิตรี   ศรีโนนยาง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3
E-Mail :   ...
นายชวาล   อ่อนแสง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3
E-Mail :   ...

0029

0018

0002 
นางสาวมุกดา   แพรงาม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
  
E-Mail :   ...
นางสาวพัชรี  เที่ยงไธสง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 (IEP) 
  
E-Mail :   ...
นางสุมามาลย์   ศิริจร  
ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  
E-Mail :   ...