004   003 005 

นางมุกดา   แจ้งธรรม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4
E-Mail :   ... 

นายโยธิน  ฉายแสง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  
E-Mail :   ...
นายภานุมาศ  โกศักดิ์ศรี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2    
E-Mail :   ...

 001

002  006 
นางสาวสาวิตรี  ศรีโนนยาง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3
(หัวหน้าสายชั้น)
E-Mail :   ...
นายวรพัทธ์ ดีอนันกรณ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3
E-Mail :   ...
 
นางสาวพัชรา  พันเล่ห์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
  
E-Mail :   ...

 002

 007

 
นางสาวสายฝน  สุขจิต
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 (IEP) 
  
E-Mail :   ...
นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/5(IEP)
E-Mail :   ...