สายชั้นอนุบาล 2

005  006  008

นางสาวนรพร  สว่างจิตต์  
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1  
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณัชชารีย์   บวรธัญญาทรัพย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2  
E-Mail :   ...
นางณัฐฐาพร   สมสืบ  
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3  
E-Mail :   ...
 003  009  
นางสาวพลอยไพลิน  คงขำ 
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4(IEP)  
E-Mail :   ...

นางจรรยา   พงสิงห์
ครูพิเศษประจำสายชั้น
(หัวหน้าสายชั้น)
E-Mail :   ...


 

สายชั้นอนุบาล 3

001  004 นางสุทิพย์ สายจรัญ 

นางสาวอาจาารีย์   แซ่วื่อ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1  
E-Mail :   ...

นางสาวนาราภัทร   รวมวงค์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2  
(หัวหน้าสายชั้น)
E-Mail :   ...
นางสุทิพย์  สายจรัญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3  
E-Mail :   ...
 002    
นางสาวมณีรัตน์  นาคจำรูญ 
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4(IEP)  
E-Mail :   ...