สายชั้นอนุบาล 1

  0006  0007

นางสาวนรพร  สว่างจิตต์  
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1  
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางประยงค์   อัสสาไพร 
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2  
E-Mail :   ...
นางสาวณัฐฐาพร   สมสืบ  
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3  
E-Mail :   ...
0005  0008   
นางสาวอัจฉราพร  งามสง่า   
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4(IEP)  
E-Mail :   ...
นางจรรยา   พงสิงห์
ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล 1
E-Mail :   ...

 

สายชั้นอนุบาล 2

00006  0009  

นางสาวอาจาารีย์   แซ่วื่อ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1  
E-Mail :   ...

นางสาวนาราภัทร   รวมวงค์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2  
E-Mail :   ...
นางสาวพลอยไพลิน  คงขำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3  
E-Mail :   ...
 0001    
นางสาวมณีรัตน์  นาคจำรูญ 
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4(IEP)  
E-Mail :   ...