news1

 

0018

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดอัยยิการามได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โคยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2