news1

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดัยยิการามได้จัดกิจกรรมเนืองในวันเด็กแห่งชาติ 2563  "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย"