news1

 

003

วันที่ ๑-๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเข้าใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น