033

วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง สร้างเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ทั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรม