news1

 

038

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตสัตว์จากสถานที่จริง