news1

 

014

 

วันพุธ ที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านด้านวิทยาศาสตร์