news1

 

097

วันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  ณ บ้านครูธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของข้าว และชาวนาไทย  โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญา ความเชื่อ และประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย โดยศึกษาจากสถานที่จริง