news1

 

007

วันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกสังเกต  รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง