Print
Category: ข่าวกิจกรรม
Hits: 188

087

เนื่องจากวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดอัยยิการาม จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญเห็นคุณค่า และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป