news1

 

004

     วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด