1163

วันศุกร์  ที่ 21 มิถุนายน 2562   โรงเรียนวัดอัยยิกา ได้จัดกิจกรรมการซักซ้อมป้องกันอัคคีภัย  เพื่อสร้างความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัยตามแนวทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย