DSCF0861

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดอัยยิการามได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562โดยมีนายวิรุฬห์ แสงงาม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประเมิน