0002

วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน  2562  โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561ที่ผ่านมา และเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น