0014

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข