0012

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่