0003

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดอัยยิการามร่วมกับทางอำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาการข่าวยาเสพติดในสถานศึกษา  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษและรู้เท่าทันภัยที่เกิดจากยาเสพติด