0023

วันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี