0014

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที่ 1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลนให้ได้รับโอกาสและเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา