0288

วันศุกร์ ที่ ๕ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp) เพื่อให้นักเรียนได้มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้