0063

วัน ศุกร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์