0776

            เนื่องด้วยวันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม 2561 เป็นวันเข้าพรรษา โรงเรียนวัดอัยยิการามจึงได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและบำรุงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป