0081

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โรงเรียนวัดอัยยิการาม  จึงได้จัดให้มีการเดินสวนสนาม กล่าวทบทวนคำปฏิญาณ และบำเพ็ญประโยชน์ ของลูกเสือ-เนตรนารี ขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย