0378

 วันอังคาร ที่  ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมชมรม To be number one  เนื่องใน  วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อมุ่งให้นักเรียนทุกคน ตระหนักถึงโทษและปัญหาของยาเสพติด