0035

      วันจันทร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ -๖ และประเมินความสามารถในการการอ่านรู้เรื่อง (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น