7 61

วันศุกร์ ที่  ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑  โรงเรียนวัดอัยยิการามได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีนายธนากร  ฉันทปราโมทย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองชัน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สพป.ปทุมธานี เขต๒ เข้าประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน   พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และวิธีการดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง