0589วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561  โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  อบรมคุณธรรมจริยธรรม