0099

วันอังคาร ที่  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   โรงเรียนวัดอัยยิการาม ขอขอบพระคุณ  ผอ.พันทิวา   จางคพิเชียร  และคณะ  ที่ได้มาตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษา  ๑/๒๕๖๑ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม