0597

วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเรียนให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในอนาคต