0156

วันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรม Day Camp การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งฝึกระเบียบวินัย ความอดทน และความสามัคคี