0089

วันจันทร์ ที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรม DAY-CAMP การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกระเบียบวินัย  เรียนรู้กิจกรรมรอบกองไฟ ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี