0510

       วัน ศุกร์ ที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรม DAY-CAMP การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี