0202

       วัน ศุกร์ ที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๑   นายบัญชา  จันทร์รักษา ประธานกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวเข้าประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดอัยยิการามตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๖๐