2

วันศุกร์ ที่ ๙  มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนสู่ชมชนภายนอกและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน