0323

       วันจันทร์ ที่ มีนาคม ๒๕๖๑โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต