0024

       วันจันทร์ ที่ มีนาคม ๒๕๖๑โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(English camp) เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ