1

วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี