1

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  โรงเรียนวัดอัยยิการามได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น (LAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบส่งเสริมสถานศึกจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔