1 

วันที่ -๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดเป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนายวิชัย  แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต๒ และ นายวิรุณ  แสงงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต๒ ให้เกียรติเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดอัยยิการาม เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียน และคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ